‹‹Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն›› ՊՈԱԿ

Գործառույթներ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Կազմակերպության գործունեության հիմնական առարկան և նպատակն է` պետության և հասարակության սեյսմիկ անվտանգության ապահովմանն ուղղված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների իրականացումը:

Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են`

 • սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի մոնիթորինգի իրականացումը.
 • տարածքների սեյսմիկ վտանգի և դրա հետ կապված այլ երկրորդային վտանգների գնահատումը.
 • հարուցված սեյսմիկության մակարդակի գնահատումը.
 • սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը.
 • հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների խոցելիության գնահատումը, ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում դրանց վարքի կանխատեսումը.
 • սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը.
 • սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում, բնակչության իրազեկության և պատրաստվածության բարձրացումը.
 • պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախապատրաստումը սեյսմիկ ռիսկի կառավարմանը:

Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներն են`

 • սեյսմիկ շրջանացման (ընդհանուր սեյսմոշրջանացում, մանրամասն սեյսմոշրջանացում և սեյսմոմիկրոշրջանացում) աշխատանքները.
 • սեյսմիկ վտանգի գնահատման աշխատանքները.
 • հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների խոցելիության գնահատումը.
 • շինարարական կոնստրուկցիաների, նյութերի ու մոդելների լաբորատոր փորձարկումներ` շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության ապահովման նպատակով.
 • նորագույն տեխնոլոգիաներով շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման նախագծերի մշակումը.
 • տիպային բնակելի շենքերի մոնիթորինգի իրականացում` սեյսմաչափիչ կայանների կիրառմամբ.
 • դաշտային երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետազոտական գործունեությունը.
 • բնակչության տարբեր շերտերի սեյսմիկ պաշտպանության հիմնադրույթների ուսուցումը: