Նորություններ

Պաշտոնական

ÐÐ ÷áËí³ñã³å»ïÇ Ùáï ³Ýóϳóí»ó ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ` Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ

00:00 / 27.10.2010


ÐÐ ÷áËí³ñã³å»ï, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ»Ý ¶»õáñ·Û³ÝÇ Ùáï ³Ûëûñ Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ϳ۳ó³Í ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ¶. ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ˳ÕáÕÇ ÙûñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üßí»ó, áñ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 26-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ùûñí»É ¿ 134 794 ïáÝݳ ˳ÕáÕ` 16 ÙÉñ¹ 766 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñáí, áñÇ 66,3 ïáÏáëÁ ϳ٠11 ÙÉñ¹ 120 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ í׳ñí³Í ¿, í׳ñÙ³Ý »Ýóϳ ¿ 5 ÙÉñ¹ 645 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ: ØûñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùݳó³Í å³ñïùÇ Ù³ñáõÙÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ݳ˳ï»ëáõÙ »Ý ÙÇÝã»õ ï³ñ»í»ñç: ØûñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ·ÇÝÝ ³Ûë ï³ñÇ Ï³½Ù»É ¿ 124,4 ¹ñ³Ù` ݳËáñ¹ ï³ñí³ 115,4 ¹ñ³ÙÇ ¹ÇÙ³ó: سñ½å»ïÝ»ñÁ »õë Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ù³ñ½»ñáõÙ ·áñÍÁÝóóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: öáËí³ñã³å»ïÁ Ñáñ¹áñ»ó Ñ»ï»õ»É, áñå»ë½Ç í׳ñáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñí»Ý ˳ÕáÕ³·áñÍÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳӳÛÝ»óí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: ²ñӳݳ·ñí»ó ݳ»õ, áñ ÙûñáõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ÙûñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÷á˳¹³ñÓ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, »õ ˳ÕáÕÇ áñ³ÏÇ ¹ÇÙ³ó í׳ñí³Í ·ÝÇó ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý »Õ»É: ´³ñÓñ ß³ù³ñ³ÛÝáõÃÛ³Ý »õ áñ³ÏÇ Ë³ÕáÕÁ Ùûñí»É ¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ·Ýáí, ÇëÏ ó³Íñ áñ³ÏÇ Ë³ÕáÕÁ` ÷á˳¹³ñÓ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

ÐÐ ³ß˳ï³ÝùÇ »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ². ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó §ÆÝï»·ñí³Í ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ϳéáõóí³Íù³·áñͳéáõóÛÇÝ Ùá¹»ÉÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñ¦-Á, ¹ñ³ÝÇó µËáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ Ùá¹»ÉÇ ÁݹáõÝÙ³Ý å³ñ³·³Ûáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý ï³ñ³Íùáí ³å³Ñáí»Éáõ ѳñóÁ: öáËí³ñã³å»ïÝ ³é³ç³ñÏ»ó ÷³ëï³ÃÕÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝݳñÏáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÷áËÙ³ñ½å»ïÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ݳ˳ï»ëíáõÙ »Ý ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: سñ½å»ïÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñí»ó ݳ»õ ë»Õ٠ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ùÝݳñÏ»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ³å³Ñí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³í ݳ»õ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ³íïá׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ íÇ׳ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »õ ù³ñ﻽³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ: ÐÐ ïñ³ÝëåáñïÇ »õ ϳåÇ ÷áËݳ˳ñ³ñ Ð. ´»·É³ñÛ³ÝÁ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇó ëï³óí»É »õ ³Ù÷á÷í»É »Ý ³é³çݳѻñà í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: γñ»õáñ»ó ݳ»õ §Ð³Û³íïá׳ݦ-Ç Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ï»Õ»ñáõÙ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
öáËí³ñã³å»ïÁ Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñ»ó Ù»Ïß³µ³ÃÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»É, ÇëÏ ÐÐ ïñ³ÝëåáñïÇ »õ ϳåÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ѳݳÓݳñ³ñí»ó ٻϳÙëÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ »õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÷³ëï³ÕÃáõÕÃ:

§Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù -г۳ëï³Ý¦ äà²Î-Ç ·É˳íáñ ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý ². Ðáíë»÷Û³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í »ññáñ¹ ϳñ·Ç çñ³ÝóùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Íñ³·ñáõ٠ѳٳÛÝùÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇÝ: î»Õ»Ï³óí»ó, áñ ÙÇ ß³ñù ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ, áñáÝó ѳٳñ çñ³ÝóùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý, ³éϳ »Ý ѳٳýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñ: öáËí³ñã³å»ïÁ Ù³ñ½å»ïÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñ»ó ³ß˳ï»É ѳٳÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï` ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳýÇݳÝë³íáñáõÙÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ í׳ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ áõß³óáõÙÝ»ñÁ ϳëϳÍÇ ï³Ï Ï¹Ý»Ý áã ÙdzÛÝ ïíÛ³É Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ çñ³ÝóùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, ³ÛÉ ³ÙµáÕç Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ä³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñí»ó ݳ»õ ¹»é»õë Ùß³ÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ·ïÝíáÕ Ý³Ë³·Í»ñÁ ÙÇÝã»õ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-Á ѳëï³ï»Éáõ »õ ѳٳÛÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÇó Ñ»ïá ѳٳÛÝùÝ»ñÁ ë»Õ٠ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ ѳٳýÇݳÝë³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý: سñ½å»ïÝ»ñÁ íëï³Ñ»óñ»óÇÝ, áñ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 1-2 ¹»åù»ñÇ, ѳٳå³ï³ëË³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñáõ٠ϳ٠ãÝãÇÝ áõß³óáõÙÝ»ñáí Ïϳï³ñ»Ý ѳٳýÇݳÝë³íáñáõÙÁ:

гë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»ñÇ µ³ÅÇÝ

← Վերադառնալ ցուցակին