Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Պատմական ակնարկ

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Կենտրոնը ստեղծվել է 2005 թ. հոկտեմբերի 24-ին ընդունված Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորմամ մասին «ՀՀ օրենքի համաձայն` ՀՀ Կառավարության որոշմամբ:

Այն հանդիսանում է տեխնիկական անվտանգության քաղաքականության իրականացման պետական կառույց: Կենտրոնը հիմնադրվել է ՀՀ Կառավարության կողմից, կառավարման լիազոր մարմին է հանդիսանում ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը: