Ministry

Structure

Juridical Department

Head of the Department: Vardan Achemyan

(+374 10/12) 31 77 49      e-mail

 Deputy Head of Department: 

Հեռ.                                          էլ. փոստ 

Legal
Head of the Division: Tigran Bisharyan

(+374 10/12) 31 77 46   e-mail

Legal Acts
Head of the division: Manik Santrosyan

+374 10/12) 31 78 47   e-mail

լ
Head of the division: Shogher Osipyan

(+374 12) 31 79 54   e-mail

ի
Head of the division: Gohar Grigoryan

+374 10/12) 31 78 47   e-mail